Persondatapolitik

 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Damgaard Revision er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Damgaard revision ApS
Ahlgade 52,1
4300 Holbæk
CVR: 33074441
Telefon: 70707737
info@damgaardrevision.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores virke som revisor.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.
• Regnskabsloven

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnr og CPR

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Fagforenings tilhørsforhold

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi følger regnskabslovens slette regler som typisk er 5 år efter endt forhold.
Vi følger også regnskabslovens slette regler der gælder mens der er et forhold, som typisk også er 5 år.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Damgaard Revision ApS
Den dataansvarlige for Damgaard Revision er ansvarlig for, at behandle dine rettigheder i forhold til punk 8 i denne politik. Ønsker du at klage til Damgaard Revision kan du bruge følgende kontakt informationer:

Pia Damgaard
E-mail: pd@damgaardrevision.dk
Telefonnummer: 59 40 08 84

 

Vores underdatabehandlere er

Wolters Kluwer

Economic

Danløn

Sommerferie 2024